جشنواره فروش روز جهانی کودک

جشنواره روز کودک به پایان رسیده است.